گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
بویلر چدنی
4پره (Sدیگ های مدل )
لوله ماشین سازی
34681620
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
بویلر چدنی
5پره (Sدیگ های مدل )
لوله ماشین سازی
40773630
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
بویلر چدنی
6پره (Sدیگ های مدل )
لوله ماشین سازی
46822040
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
بویلر چدنی
7پره (Sدیگ های مدل )
لوله ماشین سازی
52918410
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
بویلر چدنی
8پره (Sدیگ های مدل )
لوله ماشین سازی
58969000
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
بویلر چدنی
9پره (Sدیگ های مدل )
لوله ماشین سازی
650033760
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
بویلر چدنی
10پره (Sدیگ های مدل )
لوله ماشین سازی
71095250
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
بویلر چدنی
11پره (Sدیگ های مدل )
لوله ماشین سازی
77142570
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
بویلر چدنی
4پره ( S دیگ های مدل90 )
لوله ماشین سازی
42347590
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
بویلر چدنی
5پره (S دیگ های مدل 90 )
لوله ماشین سازی
46684700
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
بویلر چدنی
6پره (S دیگ های مدل 90 )
لوله ماشین سازی
51014180
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
بویلر چدنی
7پره (S دیگ های مدل 90 )
لوله ماشین سازی
55350200
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
بویلر چدنی
8پره (S دیگ های مدل 90 )
لوله ماشین سازی
59672050
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
بویلر چدنی
5 پره( دیگ های مدل M)
لوله ماشین سازی
77974240
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
بویلر چدنی
6 پره( دیگ های مدل M)
لوله ماشین سازی
89211050
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
بویلر چدنی
7 پره( دیگ های مدل M)
لوله ماشین سازی
100385730
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
بویلر چدنی
8 پره( دیگ های مدل M)
لوله ماشین سازی
111538610
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
بویلر چدنی
9 پره( دیگ های مدل M)
لوله ماشین سازی
122722010
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
بویلر چدنی
10 پره( دیگ های مدل M)
لوله ماشین سازی
133850910
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
بویلر چدنی
11 پره( دیگ های مدل M)
لوله ماشین سازی
145039760
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
بویلر چدنی
12 پره( دیگ های مدل M)
لوله ماشین سازی
156203540
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
بویلر چدنی
13 پره( دیگ های مدل M)
لوله ماشین سازی
167348790
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
بویلر چدنی
14 پره( دیگ های مدل M)
لوله ماشین سازی
178546360
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
بویلر چدنی
15 پره( دیگ های مدل M)
لوله ماشین سازی
189670900
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
بویلر چدنی
4 پره( دیگ های مدل SM90)
لوله ماشین سازی
66234940
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
بویلر چدنی
5 پره( دیگ های مدل SM90)
لوله ماشین سازی
81367410
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
بویلر چدنی
6 پره( دیگ های مدل SM90)
لوله ماشین سازی
96502060
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
بویلر چدنی
7 پره( دیگ های مدل SM90)
لوله ماشین سازی
111634530
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
بویلر چدنی
8 پره( دیگ های مدل SM90)
لوله ماشین سازی
126767000
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
بویلر چدنی
9 پره( دیگ های مدل SM90)
لوله ماشین سازی
141899470
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸