گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
دیگ های استاندارد 2 بار
دیگ 82.000 ( 95-68-112)ابعاد
آب بند
74500000
چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
دیگ های استاندارد 2 بار
دیگ 92.000 ( 95-68-130)ابعاد
آب بند
84800000
چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
دیگ های استاندارد 2 بار
دیگ 102.000 ( 100-76-140)ابعاد
آب بند
100500000
چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
دیگ های استاندارد 2 بار
دیگ 110.000( 100-76-145)ابعاد
آب بند
106400000
چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
دیگ های استاندارد 2 بار
دیگ 130.000( 110-83-150)ابعاد
آب بند
122300000
چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
دیگ های استاندارد 2 بار
دیگ 150.000( 110-83-155)ابعاد
آب بند
131890000
چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
دیگ های استاندارد 2 بار
دیگ 175.000( 112-83-167)ابعاد
آب بند
137200000
چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
دیگ های استاندارد 2 بار
دیگ 200.000( 122-90-167)ابعاد
آب بند
162600000
چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
دیگ های استاندارد 2 بار
دیگ 250.000( 122-90-185)ابعاد
آب بند
175350000
چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
دیگ های استاندارد 2 بار
دیگ 300.000( 124-91-201)ابعاد
آب بند
198400000
چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸