گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
دیگ ( متعلقات)
بوش کوچک 300
شوفاژکار
111250
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ ( متعلقات)
در پوش 2 اینچ دیگ 300
شوفاژکار
217500
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ ( متعلقات)
فلنچ وصل لوله دهانه بزرگ 300
شوفاژکار
231250
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ ( متعلقات)
فلنچ عقب دهانه بزرگ 300
شوفاژکار
413750
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ ( متعلقات)
لوازم پیچ و مهره 300-5
شوفاژکار
5385000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ ( متعلقات)
لوازم پیچ و مهره 300-6
شوفاژکار
5966250
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ ( متعلقات)
لوازم پیچ و مهره 300-7
شوفاژکار
6602500
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ ( متعلقات)
لوازم پیچ و مهره 300-8
شوفاژکار
7312500
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ ( متعلقات)
لوازم پیچ و مهره 300-9
شوفاژکار
8096250
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ ( متعلقات)
لوازم پیچ و مهره 300-10
شوفاژکار
8963750
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ ( متعلقات)
بسته پیچ و مهره 300
شوفاژکار
1518750
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ ( متعلقات)
میل مهار 300-5
شوفاژکار
123750
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ ( متعلقات)
میل مهار 300-6
شوفاژکار
147500
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ ( متعلقات)
میل مهار 300-7
شوفاژکار
173750
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ ( متعلقات)
میل مهار 300-8
شوفاژکار
197500
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ ( متعلقات)
میل مهار 300-9
شوفاژکار
222500
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ ( متعلقات)
میل مهار 300-10
شوفاژکار
242500
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ ( متعلقات)
پره وسط 300
شوفاژکار
8273750
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ ( متعلقات)
پره عقب 300
شوفاژکار
13915000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ ( متعلقات)
پره جلو 300
شوفاژکار
11150000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ ( متعلقات)
مشعلگیر 300
شوفاژکار
237000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ ( متعلقات)
درب بالایی 300
شوفاژکار
2433750
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ ( متعلقات)
دودکش دهانه بزرگ 300
شوفاژکار
2568750
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ ( متعلقات)
فلنچ عقب دهانه کوچک 300
شوفاژکار
442500
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ ( متعلقات)
فلنچ جلو 300
شوفاژکار
382500
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ ( متعلقات)
فلنچ وصل لوله دهانه کوچک 300
شوفاژکار
241250
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ ( متعلقات)
بوش بزرگ 300
شوفاژکار
272500
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ ( متعلقات)
بسته پیچ و مهره سوپر 300 وت بک
شوفاژکار
910000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ ( متعلقات)
لوازم پیچ و مهره دیگ 300-5 سوپر
شوفاژکار
2437500
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ ( متعلقات)
لوازم پیچ و مهره دیگ 300-6 سوپر
شوفاژکار
2718750
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹