گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
دیگ (بویلر)
پره 300-5
شوفاژکار
54989000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ (بویلر)
پره 300-6
شوفاژکار
63714000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ (بویلر)
پره 300-7
شوفاژکار
71675000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ (بویلر)
پره 300-8
شوفاژکار
79639000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ (بویلر)
پره 300-9
شوفاژکار
87984000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ (بویلر)
پره 300-10
شوفاژکار
95945000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ (بویلر)
پره 300-5 سوپر
شوفاژکار
51085000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ (بویلر)
پره 300-6 سوپر
شوفاژکار
59410000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ (بویلر)
پره 300-7 سوپر
شوفاژکار
68110000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ (بویلر)
پره 300-8 سوپر
شوفاژکار
76815000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ (بویلر)
پره 300-9 سوپر
شوفاژکار
85139000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ (بویلر)
پره 400-7
شوفاژکار
105536000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ (بویلر)
پره 400-8
شوفاژکار
116763000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ (بویلر)
پره 400-9
شوفاژکار
128631000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ (بویلر)
پره 400-10
شوفاژکار
139858000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ (بویلر)
پره 400-11
شوفاژکار
151729000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ (بویلر)
پره 400-12
شوفاژکار
162955000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ (بویلر)
پره 400-13
شوفاژکار
174504000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ (بویلر)
سوپر 400-5پره
شوفاژکار
96529000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ (بویلر)
سوپر 400-6پره
شوفاژکار
113974000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ (بویلر)
سوپر 400-7پره
شوفاژکار
131808000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ (بویلر)
سوپر 400-8پره
شوفاژکار
149640000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ (بویلر)
سوپر 400-9پره
شوفاژکار
167088000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ (بویلر)
سوپر 400-10پره
شوفاژکار
184530000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ (بویلر)
سوپر 400-11پره
شوفاژکار
202364000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ (بویلر)
سوپر 400-12پره
شوفاژکار
219806000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ (بویلر)
سوپر 400-13پره
شوفاژکار
237640000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ (بویلر)
7-1300 پره
شوفاژکار
342621000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ (بویلر)
8-1300 پره
شوفاژکار
389475000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیگ (بویلر)
9-1300 پره
شوفاژکار
436562000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹