شیر

گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
شیر ربع گرد
شیر ربع گرد توپی 1/2 اینچ ( تعداد در کارتن 80)
سامین
179190
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
شیر ربع گرد
شیر ربع گرد توپی 3/4 اینچ (تعداد در کارتن 80)
سامین
274230
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
شیر ربع گرد
شیر ربع گرد توپی 1 اینچ (تعداد در کارتن 48)
سامین
506560
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
شیر ربع گرد
شیر ربع گرد گازی 1/2 اینچ (تعداد در کارتن 50)
سامین
232650
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
شیر ربع گرد
شیر ربع گرد گازی 3/4 اینچ (تعداد در کارتن 40)
سامین
334620
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
شیر ربع گرد
شیر ربع گرد گازی 1 اینچ (تعداد در کارتن 30)
سامین
518760
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
شیر ترموستاتیک رادیاتور
شیر ترموستاتیک رادیاتور 1/2 اینچ (تعداد در کارتن 100)
سامین
156/000
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
شیر ربع گرد
شیر ربع گرد (تعداد در کارتن 120)
سامین
169290
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
شیر ربع گرد
شیر ربع گرد (تعداد در کارتن 180)
سامین
157410
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
شیر فلکه
شیر فلکه کشویی برنجی 1/2 اینچ (تعداد در کارتن 100)
سامین
305910
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
شیر فلکه
شیر فلکه کشویی برنجی 3/4 اینچ (تعداد در کارتن 50)
سامین
443520
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
شیر فلکه
شیر فلکه کشویی برنجی 1 اینچ (تعداد در کارتن 50)
سامین
665280
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
شیر فلکه
شیر فلکه کشویی برنجی 1و1/4 اینچ(تعداد در کارتن 30)
سامین
988020
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
شیر فلکه
شیر فلکه کشویی برنجی 1و 1/2 اینچ(تعداد در کارتن 24)
سامین
1318020
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
شیر فلکه
شیر فلکه کشویی برنجی 2 اینچ (تعداد در کارتن 16)
سامین
1919610
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
شیر فلکه
شیر فلکه کشویی برنجی 2 و 1/2اینچ (تعداد در کارتن 9)
سامین
3554100
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
شیر فلکه
شیر فلکه کشویی برنجی 3 اینچ(تعداد در کارتن 6)
سامین
4900500
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
شیر اطمینان
شیر اطمینان 1/2 اینچ (تعداد در کارتن 100)
سامین
484800
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
زانو
زانو گوشه دار 1/2 اینچ مدل 909(تعداد در کارتن 200)
سامین
220000
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
زانو
زانو گوشه دار 3/4 اینچ مدل 809(تعداد در کارتن 100)
سامین
255200
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
شیر پکیچی
شیر پکیچی 1/2 اینچ 2324(تعداد در کارتن 180)
سامین
160380
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
شیر پکیچی
شیر پکیچی3/4 اینچ 2464(تعداد در کارتن 120)
سامین
221760
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸