فن کویل سقفی

گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
فن کویل سقفی
فن کویل سقفی تو کار با فیلتر و پلینیوم مدل -(FCE-CCD-200-S) درابعاد (53*23.5*64)
صنایع تهویه ادریسی
187400000
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
فن کویل سقفی
فن کویل سقفی تو کار با فیلتر و پلینیوم مدل -(FCE-CCD-300-S) درابعاد (53*23.5*74)
صنایع تهویه ادریسی
203700000
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
فن کویل سقفی
فن کویل سقفی تو کار با فیلتر و پلینیوم مدل -(FCE-CCD-400-S) درابعاد (53*23.5*84)
صنایع تهویه ادریسی
225000000
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
فن کویل سقفی
فن کویل سقفی تو کار با فیلتر و پلینیوم مدل -(FCE-CCD-600-S) درابعاد (53*23.5*97)
صنایع تهویه ادریسی
247000000
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
فن کویل سقفی
فن کویل سقفی تو کار با فیلتر و پلینیوم مدل -(FCE-CCD-800-S) درابعاد (53*23.5*127)
صنایع تهویه ادریسی
340000000
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
فن کویل سقفی
فن کویل سقفی تو کار با فیلتر و پلینیوم مدل -(FCE-CCD-1000-S) درابعاد (53*23.5*153)
صنایع تهویه ادریسی
400000000
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
فن کویل سقفی
فن کویل سقفی تو کار با فیلتر و پلینیوم مدل -(FCE-CCD-1200-S) درابعاد (53*23.5*194)
صنایع تهویه ادریسی
476000000
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹