پرده هوا

گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
پرده هوا بدون کویل گرمایشی
تک فاز - تک موتوره - کابین دکوراتیو FM1212-T6-GY
فراز کاویان
26280000
جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
پرده هوا بدون کویل گرمایشی
تک فاز کابین ساده FM4006-L/Y
فراز کاویان
17800000
جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
پرده هوا بدون کویل گرمایشی
تک فاز کابین ساده FM4009-L/Y
فراز کاویان
21500000
جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
پرده هوا بدون کویل گرمایشی
تک فاز کابین ساده FM4010-L/Y
فراز کاویان
21770000
جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
پرده هوا بدون کویل گرمایشی
تک فاز کابین ساده FM4012-L/Y
فراز کاویان
21900000
جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
پرده هوا بدون کویل گرمایشی
تک فاز کابین ساده FM4015-L/Y
فراز کاویان
27300000
جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
پرده هوا بدون کویل گرمایشی
تک فاز کابین ساده FM4018-L/Y
فراز کاویان
28700000
جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
پرده هوا بدون کویل گرمایشی
تک فاز کابین ساده FM4020-L/Y
فراز کاویان
29350000
جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
پرده هوا بدون کویل گرمایشی
تک فاز کابین لوکس FM4006L/Y-LUX
فراز کاویان
17800000
جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
پرده هوا بدون کویل گرمایشی
تک فاز کابین لوکس FM4009L/Y-LUX
فراز کاویان
21500000
جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
پرده هوا بدون کویل گرمایشی
تک فاز کابین لوکس FM4010L/Y-LUX
فراز کاویان
21770000
جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
پرده هوا بدون کویل گرمایشی
تک فاز کابین لوکس FM4012L/Y-LUX
فراز کاویان
21900000
جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
پرده هوا بدون کویل گرمایشی
تک فاز کابین لوکس FM4015L/Y-LUX
فراز کاویان
27300000
جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
پرده هوا بدون کویل گرمایشی
تک فاز کابین لوکس FM4018L/Y-LUX
فراز کاویان
28770000
جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
پرده هوا بدون کویل گرمایشی
تک فاز کابین لوکس FM4020L/Y-LUX
فراز کاویان
29350000
جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
پرده هوا بدون کویل گرمایشی
تک فاز - تک موتوره - کابین دکوراتیو FM1209-T6-GY
فراز کاویان
25800000
جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
پرده هوا بدون کویل گرمایشی
تک فاز - تک موتوره - کابین دکوراتیو FM1215-T6-GY
فراز کاویان
32760000
جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
پرده هوا بدون کویل گرمایشی
تک فاز - تک موتوره - کابین دکوراتیو FM1218-T6-GY
فراز کاویان
34440000
جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸