پکیج

گروه نام کالا برند قیمت (ریال) تاریخ بروز رسانی
پکیچ دیواری
پکیچ شوفاژ دیواری مدل هرما (لورچ) 24
لورچ
61286356
پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
پکیچ دیواری
پکیچ شوفاژ دیواری مدل آدنا (لورچ) 24
لورچ
72273267
پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
پکیچ دیواری
پکیچ شوفاژ دیواری مدل آدنا (لورچ) 28
لورچ
83717965
پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
پکیچ دیواری
پکیچ شوفاژ دیواری مدل آدنا (لورچ) 32
لورچ
88238621
پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
پکیچ دیواری
پکیچ شوفاژ دیواری مدل هیرو (لورچ) 24
لورچ
47815068
پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
پکیچ دیواری
BEE35-ISTANBUL
همگام
150000000
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
پکیچ دیواری
BEE24-ISTANBUL
همگام
79100000
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
پکیچ دیواری
BEE28- ISTANBUL
همگام
86100000
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
پکیچ دیواری
ESPADAN 24
همگام
79100000
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
پکیچ دیواری
ESPADAN 28
همگام
86100000
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
پکیچ دیواری
BEE32-ISTANBUL
همگام
102700000
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
پکیچ دیواری
ESPADAN 32
همگام
102700000
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
پکیچ دیواری
DIAMOND 35
همگام
150000000
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
پکیچ موتورخانه
آذرخش5 پره
شوفاژکار
160217000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
پکیچ موتورخانه
آذرخش6 پره
شوفاژکار
166068000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
پکیچ موتورخانه
آذرخش7 پره
شوفاژکار
171640000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
پکیچ موتورخانه
آذرخش8 پره
شوفاژکار
177749200
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
پکیچ موتورخانه
آذرخش9 پره
شوفاژکار
183342000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
پکیچ موتورخانه
آذرخش کوتاه 5 بدون مبدل
شوفاژکار
122879000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
پکیچ موتورخانه
آذرخش کوتاه 6 بدون مبدل
شوفاژکار
128730000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
پکیچ موتورخانه
آذرخش کوتاه 7 بدون مبدل
شوفاژکار
134582000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
پکیچ موتورخانه
آذرخش کوتاه 8 بدون مبدل
شوفاژکار
140153000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
پکیچ موتورخانه
آذرخش کوتاه 9 بدون مبدل
شوفاژکار
146005000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
پکیچ موتورخانه
آذرخش کوتاه 5 مبدل دار
شوفاژکار
134582000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
پکیچ موتورخانه
آذرخش کوتاه 6 مبدل دار
شوفاژکار
140153000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
پکیچ موتورخانه
آذرخش کوتاه 7 مبدل دار
شوفاژکار
146005000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
پکیچ موتورخانه
آذرخش کوتاه 8 مبدل دار
شوفاژکار
151856000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
پکیچ موتورخانه
آذرخش کوتاه 9 مبدل دار
شوفاژکار
157708000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
پکیچ موتورخانه
رعد 5
شوفاژکار
167460000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
پکیچ موتورخانه
رعد 6
شوفاژکار
181950000
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹